Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PORTÁLU A VZDĚLÁVACÍHO CENTRA KURZYNATSP.CZ

Čl. 1 Úvodní ustanovení

1.1 Portál KurzynaTSP.cz je webový portál sloužící k nabídce a prodeji prezenčních přípravných kurzů, seminářů, individuálního doučování, online materiálů a konzultací a jiných vzdělávacích akcí (dále také souhrnně „vzdělávací služby“) týkajících se Testů studijních předpokladů, pořádaných Masarykovou univerzitou.

1.2 Provozovatelem portálu KurzynaTSP.cz a poskytovatelem vzdělávacích služeb stejnojmenného vzdělávacího centra je Mgr. Hana Kovářová, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, nezapsaná v obchodním rejstříku, IČ: 76346331

14163080, sídlem Kalvodova 1666/2A, 664 51, Šlapanice (pro účely Všeobecných obchodních podmínek dále v textu pouze jako „Poskytovatel“).

1.3 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou vydané Poskytovatelem za účelem úpravy práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Objednateli.

Čl. 2 Smluvní strany

2.1 Smluvními stranami jsou Poskytovatel a Objednatel.

2.2 Objednatelem se rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která využije nabídky vzdělávacích služeb Poskytovatele.

2.3 Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem vzniká na základě závazné objednávky vytvořené osobně, telefonicky, e-mailem a zejména prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém portálu KurzynaTSP.cz.

Čl. 3 Platební podmínky

3.1 Cena za zvolenou vzdělávací službu je splatná do 5 dní ode dne podání závazné objednávky ve smyslu čl. 2.3 VOP, nejpozději však do dne konání zvolené vzdělávací služby. V případě prezenčních přípravných kurzů je cena za tento kurz splatná nejpozději na první lekci. V případě konání jednorázových seminářů nebo jiných vzdělávacích akcí je cena splatná nejpozději bezprostředně před začátkem semináře nebo jiné vzdělávací akce.

3.2 Platbu je možno provést bezhotovostně na bankovní účet Poskytovatele, č. ú. 2401433578/2010, dle instrukcí uvedených v přihlašovacím formuláři nebo potvrzovacím e-mailu.

Čl. 4 Práva a povinnosti smluvních stran

4.1 Poskytovatel má zejména povinnost poskytnout nebo zprostředkovat objednané a uhrazené služby.

4.2 Poskytovatel má právo zrušit nebo přesunout nabízený přípravný kurz, seminář, individuální doučování nebo jinou vzdělávací akci na jiný den, popř. změnit místo a čas konání vzdělávacích služeb.

4.3 Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za obsahové a systémové změny v Testech studijních předpokladů a v přijímacích kritériích jednotlivých fakult Masarykovy univerzity. Povinnost zjišťovat si relevantní informace o přijímacích kritériích na jednotlivé obory Masarykovy univerzity jde k tíži Objednatele. 

4.4 Objednatel má zejména povinnost uhradit řádně a včas cenu za objednané vzdělávací služby.

4.5 Objednatel má v případě zrušení vzdělávacích služeb právo na poměrné vrácení platby za tuto službu. Poskytovateli vždy náleží poměrná část platby za již poskytnuté vzdělávací služby.

4.6 Objednatel prezenčních přípravných kurzů má právo využít možnosti e-mailové konzultace s lektorem zdarma s výjimkou posledních sedmi po sobě jdoucích kalendářních dní předcházejících termínu konání Testů studijních předpokladů.

Čl. 5 Závěrečná ustanovení

5.1 Práva a povinnosti neupravené těmito VOP se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou přiměřenou změnu těchto VOP. O případné změně VOP budou smluvní strany informovány oznámením na webovém portálu KurzynaTSP.cz.

5.3 Jakékoliv neoprávněné užití obsahu portálu KurzynaTSP.cz, popř. jeho částí, kýmkoliv jiným než Poskytovatelem nebo osobou jím pověřenou a způsobem jiným než pro účely, k nimž je portál KurzynaTSP.cz určen, zejména jakékoli neoprávněné šíření obsahu, je zakázáno.

5.4 Objednatelé fyzické osoby, které případně vystupují ve smluvním vztahu s Poskytovatelem jako smluvní strana, dávají tímto Poskytovateli výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v účinném znění, pokud tyto osobní údaje tato smluvní strana Poskytovateli dobrovolně svěří. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu sídla Poskytovatele, který se tímto zavazuje po doručení odvolání souhlasu bezodkladně veškeré osobní údaje týkající se dané osoby odstranit.

5.5 Poskytovatel neodpovídá za újmu na zdraví nebo majetku Objednatele vzdělávacích služeb.

5.6 Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 9. 2017.