TSP v Brně - kurzy INTENZIVKA

New
detail01
 • čtvrtek 17.00-19.25
 • Brno, Kudelova 8
 • 16.12.2021 - 17.3.2022
 • 2990 Kč
New
detail01
 • sobota 9.00 - 14.00
 • Brno, Kudelova 8
 • 15.1. 2022 do 26. 3. 2022
 • 2990 Kč
New
detail01
 • středa 17.00-19.25
 • Brno, Kudelova 8
 • 19.1.2022 - 6.4.2022
 • 2990 Kč
New
detail01
 • úterý 17.00-19.25
 • Brno, Kudelova 8
 • 25.1.2022 - 12.4.2022
 • 2990 Kč