Percentil

Percentil je určujícím kritériem úspěšnosti v TSP. Vypočítává se na základě počtu správných odpovědí v TSP a varianty TSP, kterou uchazeč psal. Percentil se počítá vždy zvlášť pro každou variantu testu. Při stanovení percentilu nehraje žádnou roli obor či fakulta, na kterou se hlásíte - mnoho uchazečů podává přihlášky na více oborů; hodnota jejich percentilu z TSP je přitom pro každou přihlášku vždy stejná.